Hoppa till innehåll
Publicering
/Kostnader och sjukdomsbörda

Current and future costs of obesity in Sweden

Andersson E, Eliasson B, Steen Carlsson K

Obesitas är ett växande hälsoproblem världen över och Världshälsoorganisationen WHO rapporterar att andelen i befolkningen världen som har obesitas har nästan tredubblats sedan 1975.

Folkhälsomyndigheten rapporterar att 2021 hade 16 procent i åldrarna 16-84 år obesitas enligt BMI-måttet (body mass index, där kroppsvikten i kilogram divideras med längden upphöjt till två (kg/m2)). I åldersgruppen 45-64 år var andelen högst, 21 procent.

En stor internationell genomlysning publicerad år 2015 analyserade sammanlagt 79 olika risker relaterade till beteenden, miljö, arbetsmiljö och metabola sjukdomar samt hur dessa påverkade den totala sjukdomsbördan i världen. Över tid har flera av de analyserade hälsoriskerna haft en nedåtgående trend. Detta gäller inte obesitas och några av de andra metabola riskerna. Studien drog slutsatsen att obesitas är den fjärde viktigaste orsaken till förlorad hälsorelaterad livskvalitet.

Kostnader och verktyg för att förebygga övervikt och behandla obesitas landar idag hos olika aktörer i samhället. Konsekvenserna av detta illustreras i en nyligen publicerad artikel från Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi. Studien har beräknat kostnaderna för obesitas och övervikt år 2016 och sedan gjort framskrivningar till år 2030 under olika antaganden om fortsatt ökning av andel med fetma och övervikt i Sverige.

Studien använde WHO:s rekommenderade metod och aktuella hälsodata, sjukskrivningsdata samt prevalens för obesitas bland vuxna män och kvinnor i olika åldrar. Till det kopplades också aktuell forskning om samband mellan obesitas och sjukdomsincidens och mellan obesitas och nedsatt arbetsförmåga.

I studien beräknades kostnaderna för obesitas till 25 miljarder kronor år 2016 eller motsvarande knappt 3600 kronor per invånare 25 år och äldre i landet. De två största kostnaderna var kostnader för förtida död (28 procent) och minska arbetsförmåga (37 procent) medan insatser inom hälso- och sjukvården svarade för sammantaget endast 20 procent av de totala kostnaderna. Om andelen i befolkningen som har fetma fortsätter att öka på samma sätt som den observerade ökningen mellan 2004 och 2016 beräknas samhällets kostnader öka med 66% till 2030.

Studien pekar på en viktig utmaning: Lejonparten av kostnaderna för obesitas finns utanför hälso- och sjukvården. Samtidigt pekar tillgängliga data på att det är en begränsad andel som har tillgång till de behandlingar som finns.

Läs mer och ladda ner artikeln

Artikelns studie är baserad på en tidigare utgiven rapporten av IHE. Här kan du läsa mer och även ladda ner rapporten.

Katarina Steen Carlsson deltog i evenemanget ”Preventionsmiljard – för att ha råd med vård” på Almedalen 2022, som arrangerades av Swelife, Nollvision Cancer och RISE, där det bland annat pratades om prevention i samband med obesitas.
Läs mer och se webbsändningen: Preventionsmiljard – för att ha råd med vård


Health Policy, 2022; 126(6): 558-564
DOI: https://doi.org/10.1016/j.healthpol.2022.03.010