Hoppa till innehåll
Publicering
/Kostnader och sjukdomsbörda

Model-based predictions on health benefits and budget impact of implementing empagliflozin in people with type 2 diabetes and established cardiovascular disease

Nilsson K, Andersson E, Persson S, Karlsdotter K, Skogsberg J, Gustavsson S, Jendle J, Steen Carlsson K

Detta är en av IHEs två nya studier med fokus på personer med typ 2-diabetes och etablerad hjärt-kärlsjukdom i Sverige som har publicerats i den medicinska tidskriften ”Diabetes, Obesity and Metabolism”. Den första studien var en registerstudie om bördan för sjukhusbaserad vård, arbetsfrånvaro, tillhörande kostnader och överdödlighet för personer med typ 2-diabetes, med och utan fastställd hjärt-kärlsjukdom. Den här studien bygger vidare på resultaten från registerstudien och genomför en modellbaserad analys.

Kvalitetsregistret Swedeheart rapporterade 2021 att mindre än hälften av de personer med typ 2-diabetes som fick en hjärtinfarkt fick tillgång till diabetesläkemedel med effektivare hjärt-kärlskydd. Syftet med den här studien var därför att undersöka vilka kort- och långtidseffekter på hälsa, kostnader och kostnadseffektivitet som en ökad användning av ett av dessa läkemedel, empagliflozin, skulle medföra för personer med typ 2-diabetes och etablerad hjärt-kärlsjukdom i Sverige.

IHEs validerade kohortmodell för typ 2 diabetes (IHE-DCM) användes för att skatta hälsovinster och 3 års kostnadspåverkan, samt livstids kostnader per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår vid en ökad användning av att lägga till empagliflozin som behandling vid typ 2 diabetes och etablerad hjärt-kärlsjukdom i Sverige. Analysen baserades på 30 modellkohorter med typ 2 diabetes och hjärt-kärlsjukdom (n=131,412 vid start) baserat på svenska registerdata.

Analysen pekar på att en ökad behandling med empagliflozin kan minska antalet personer som drabbas av hjärtsvikt och kardiovaskulär död. Beräkningarna visar att om alla personer med typ 2-diabetes och etablerad hjärt-kärlsjukdom använde empagliflozin jämfört med om ingen gör det skulle det över 3 år resultera i en minskning av incidensen av kardiovaskulär död med 30 procent och hjärtsvikt med 28 procent. Swedehearts nyligen publicerade årsrapport för 2022 pekar på att användning av diabetesläkemedel med hjärt-kärlskydd ökar bland de som haft en hjärtinfarkt och att siffran för första gången ligger strax över 50 procent. (3)

Studien är ett samarbete och har genomförts av Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi, IHE, Örebro universitet och Boehringer Ingelheim AB. Studierna har finansierats av Boehringer Ingelheim AB.

Läs mer och ladda ner artikeln


Diabetes, Obesity and Metabolism 2023;25(3):748-757
DOI: https://doi.org/10.1111/dom.14921