Hoppa till innehåll
IHE Rapport
/Kostnader och sjukdomsbörda
/2023:8
IHE ai app smartphone
Olofsson S, Rosén Klement M, Persson U

The societal cost savings and health-related quality of life gains associated with a digital tool for self-management of chronic pain (PainDrainer™) – A feasibility study

Kronisk smärta är smärta som pågår längre än 12 veckor trots medicinering eller behandling. Tillståndet är vanligt och drabbar cirka 1 av 5 personer. Det AI-drivna digitala verktyget PainDrainer™ möjliggör individualiserad coachning för att hantera och kontrollera kronisk smärta. Syftet med denna studie är att uppskatta de samhälleliga vinsterna, i termer av hälsovinster, produktionsvinster och kostnadsbesparingar för sjukvården, förknippade med användningen av PainDrainer™.

Hälsovinsten förknippad med PainDrainer™ uppskattades med hjälp av PROMIS®-data (Patient-Reported Outcomes Measurement Information System) som rapporterats från den kliniska multicenterprövningen, översatt till preferensbaserade livskvalitetsvikter.

Produktivitetsvinsten förknippad med PainDrainer™ uppskattades med hjälp av data om daglig arbetskapacitet som rapporterades i den kliniska prövningen och värden som härleddes utifrån humankapitalmetoden. Kostnadsbesparingarna för hälso- och sjukvården uppskattades med hjälp av publicerad litteratur och antaganden, baserat på förändringar i behandling och medicinering som rapporterats i den kliniska prövningen.

Den totala samhällsvinsten uppskattades till cirka 8 700 USD per patient och år, bestående av en monetariserad hälsovinst (4 550 USD per patient och år), produktionsvinst (3 370 USD per patient och år) och kostnadsbesparingar för sjukvården (797 USD per patient och år). Framtida forskning, t.ex. långsiktig uppföljning, behövs för att få en bättre förståelse för effekten på vårdens resursanvändning och produktionsvinst (inklusive presenteeism).

English


För mer information om denna rapport kontakta Sara Olofsson


IHE REPORT 2023:8, IHE: Lund