Institutet för Hälso- och
Sjukvårdsekonomi
Box 2127
SE-220 02 Lund
Besök: Råbygatan 2
Tel: 046-32 91 00
ihe[at]ihe.se
Policy IHEs Nätverk för Hälsoekonomer

1. Nätverket för Hälsoekonomer syftar till att utgöra ett forum för diskussion om aktuella hälsoekonomiska frågeställningar bland praktiskt verksamma hälso-ekonomer. Nätverket riktar sig till personer med intresse för hälsoekonomiska frågeställningar. För att bli medlem krävs att personen ifråga har anmält sitt intresse att delta i Nätverket för Hälsoekonomer till Institutet för Hälso- och sjukvårdsekonomi (IHE).

2. Teman för möten bestäms av programrådet som består av sex medlemmar i nätverket. Ledamöterna i programrådet nomineras av IHE vart tredje år och väljs av närvarande medlemmar vid nästkommande nätverksmöte.

3. Institutet för Hälso- och sjukvårdsekonomi (IHE) ansvarar för administration av Nätverkets medlemsregister och förekommande möten.

4. Samtliga medlemmar finns registrerade i ett medlemsregister innehållande uppgifter om namn, postadress, faktureringsadress (om annan än postadress), telefonnummer samt e-post adress. Endast medlemmar i Nätverket för Hälsoekonomer har rätt att ta del av samtliga uppgifter i medlemsregistret. (Punkt 1-4 antagna år 2002).

5. Medlemmar eller utomstående som vill sprida information om aktiviteter som bedöms vara av intresse för samtliga praktiskt verksamma hälsoekonomer inom nätverket gör detta i första hand muntligen vid nästkommande nätverksmöte. Sådant intresse ska anmälas till Institutet för Hälso- och sjukvårdsekonomi (IHE) som vidarebefordrar förfrågan till programrådet som fattar beslut. (Antagen 2004-12-01).

6. Institutet för Hälso- och sjukvårdsekonomi (IHEs) hemsida för nätverket för hälsoekonomer ska vara fritt tillgängligt för den som önskar ta del av den. Den här sidan ska visa vem som sitter med i programrådet, program från senaste nätverksmötet inklusive presentationer (efter godkännande av presentatörerna), samt rådande policy. (Antagen 2009-06-01).
Mer om nätverket
Vill du bli medlem i nätverket?
Kontakta Johanna Svensson 
e-post: js@ihe.se
tel: 046 - 32 91 09

Har du frågor om nätverket?
Kontakta Johanna Svensson
e-post: js@ihe.se
tel: 046 - 32 91 09

TIDIGARE TEMAN
© IHE 2017